Schrijf r u i m t e

Schrijf r u i m t e

Tekstproducties, (eind)redactie en communicatieadvies

Een weidse kijk van bovenaf en, indien nodig, waakzaam luidend: De Bourdon

HBlauww winter 2019oe is het eigenlijk gesteld met de aandacht van de regionale en lokale media voor de Delftse politiek? Volgens oud-redactiechef Delftsche Courant Henk de Kat en oud-uitgever Stadskrant Stef Breukel niet zo best. De heren dienden daarom een voorstel in bij de gemeente voor een bijdrage van 250.000 euro per jaar voor een Delfts Mediafonds.  Zodat de Delftenaar weer weet wat er speelt in de stad en zijn mening kan laten horen. Blauww in gesprek met Henk de Kat.

Wat kan de Delftenaar verwachten van dit mediafonds?
“Overal in Nederland is de lokale pers zó verschraald, dat er nauwelijks meer consequent wordt geschreven over plaatselijke politiek. Dat is het grote probleem, want burgers weten nu niet meer wat hun gemeenteraad doet. Ons voorstel voor Delft is dat de gemeenteraad 250.000 euro per jaar uittrekt voor betaling van een groepje professionele journalisten dat elke dag, op onafhankelijke manier, alle politieke plannen in de stad op de voet gaat volgen. Daarover wordt dan elke week gepubliceerd in een huis-aan-huis krant, en tegelijk zullen al die artikelen verschijnen op een website genaamd ‘De Bourdon’, met links naar digitaal beschikbare documenten. Bovendien wordt die site een discussie-platform, waarop iedere Delftenaar en elke belangengroep een mening kwijt kan. Zo willen we burgers in een heel vroeg stadium informeren over en betrekken bij het doen en laten van hun stadsbestuur.”

Waaraan wordt dat geld besteed?
“Er is geen enkel winstoogmerk. Het geld is puur bedoeld voor journalistiek werk en onderhoud van de site. Wat de krant betreft: kosten voor huisvesting, drukken en distributie zijn er niet. Rodi Media van ‘Delft op Zondag’ heeft zich bereid verklaard de papieren versie van ‘De Bourdon’ te drukken en die elk weekeinde in te voegen bij ‘Delft op Zondag’ en te verspreiden onder alle inwoners van de stad.”

Waarom schrijven de lokale kranten eigenlijk niet meer over de plaatselijke politiek?
“Door de steeds verdergaande digitalisering is er een toenemend aanbod aan gratis nieuws gekomen. Veel lezers hebben daardoor hun abonnement op de provinciale krant opgezegd. De hoofdredactie van bijvoorbeeld de Haagsche Courant heeft toen vooral eerst bezuinigd op plaatselijk en regionaal nieuws. Mensen vroegen zich daardoor begrijpelijk nog meer af waarom ze het volle pond zouden betalen voor zo’n vlees-noch-vis krant. Het gevolg is dat de nu nog resterende lokale bladen in de stad, AD Delft, Delftse Post en de Krant op Zondag, af en toe nog wel eens een politiek onderwerp bij de kop pakken, maar dat gebeurt ook bij het dagelijkse AD hapsnap en zeker niet continu volgend. Daarnaast zien we dat internet voor lokale politiek absoluut niet de redding heeft gebracht. In heel Nederland vind je geen website die gratis plaatselijk nieuw brengt op een manier zoals Nu.nl dat landelijk doet. Zeker: je kunt op internet allerlei documenten vinden over de Delftse politiek, maar dan moet je er bewust naar zoeken. Heel weinig mensen doen dat. Wij willen met De Bourdon journalisten die zoektocht namens de burgers professioneel, compleet en onafhankelijk gaan organiseren, en de oogst ervan zowel op papier als digitaal wekelijks aan heel de stad aanbieden.”

De gemiddelde Delftenaar lijkt niet heel erg geïnteresseerd in de lokale politiek.
“Als dat zo is, dan komt dat denk ik toch omdat het ontbreekt aan goede informatie. Want iedereen heeft wel degelijk met politiek te maken, en veel meer dan je beseft. Bij een lezing onlangs voor TOP Delft heb ik een aantal foto’s vertoond van het Doelenplein, en gevraagd: “Wat is hier nou allemaal geregeld door de politiek?” Toen kwam het publiek tot een hele lijst. So wie so de hele inrichting van het plein: beleid van de gemeente. Als je naar het toilet gaat bij een van de horecagelegenheden gebruik je de rioolafvoer: verantwoordelijkheid van de gemeente. Het afval dat door Avalex moet worden opgeruimd: de gemeente. Het feit dat je niet met kaplaarzen aan op het Doelenplein hoeft te zitten, maar er gewoon op kunt rekenen dat je droge voeten houdt: gemeente en waterschap. Er geldt een muziekbeleid, een hondenbeleid. Je ziet er een grote Chinese schemerlamp staan: kunstbeleid. En de veiligheid op het plein moet gewaarborgd zijn. Afijn, al met al kwamen we op 25 aspecten waarin de gemeente een hoofdrol speelt. Dus eigenlijk ‘is alles politiek’. Veel is bijna stilletjes prima geregeld. De discussie begint als zaken je echt raken, of als er toch iets mis gaat. Als er bomen in je straat worden gekapt, of een torenflat voor je huis wordt gebouwd. Als je daarover niet bent geïnformeerd, komt je reactie te laat. Zeker met de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt. Met die wet kunnen overheidsplannen straks veel sneller worden uitgevoerd, terwijl protest-mogelijkheden achteraf sterk worden beperkt. Dat maakt het nog belangrijker dat inspraak van burgers echt veel tijdiger gaat worden geregeld. En dat begint met het verschaffen van informatie.”

Vernieuwing Prinsenhof
“Een mooi voorbeeld van hoe het politiek nu vaak gaat, is de gang van zaken rondom het voornemen om het Prinsenhof te vernieuwen en zo meer toeristen naar Delft te trekken. Die plannen waren in september vorig jaar digitaal al wel beschikbaar, maar pas in mei van dit jaar realiseerde een wakkere Delftse burger zich wat er ging gebeuren. Zij trok aan de bel, riep een Facebookpagina in het leven en pas daarna ontstond ophef. Haar actie heeft recent geleid tot instelling van een brede discussiegroep, die namens nu de bevolking gaat meedenken over vernieuwing van het Prinsenhof. Prachtig! Maar daarvoor had niemand in de gaten wat er speelde, omdat er niet of nauwelijks over werd geschreven in de lokale media.”

Als de gemeente hier geld insteekt, welke garantie is er dan dat De Bourdon geen spreekbuis van de gemeente wordt?
“Ook al worden ‘Bourdon’-journalisten betaald met overheidsgeld, het is inderdaad essentieel dat zij onafhankelijk kunnen schrijven. Dat moet worden gewaarborgd door een redactiestatuut en een Media-commissie. Als tegenprestatie voor die gemeentelijke financiële steun, geld van de burgers dus, volgt de redactie van De Bourdon vervolgens gegarandeerd alles op politiek gebied in Delft. Dan hebben we het over zaken als woningbouw en sociale huisvesting, groenbeleid, milieuzaken zoals de kwaliteit van slootwater en het afkoppelen van gas, het grondwaterbeleid rond DSM, de lokale economie, sportaccommodaties, bruggenbouw, wegenaanleg, cultuurbeleid zoals rond de bibliotheek, Prinsenhof en Filmhuis, openbaar vervoer van bus en tram, afvalverwerking, onderhoud riolering, gezondheidszorg, sociale voorzieningen enz.  Bovendien zullen alle publicaties na verschijnen in ‘Delft op Zondag’ vrij beschikbaar zijn voor andere media, zodat ook zij kunnen profiteren van de met gemeenschapsgeld gefinancierde artikelen. Op die manier levert De Bourdon naar ons idee een echt waardevolle bijdrage aan een beter functioneren van de lokale democratie. Want momenteel wordt lokale politiek in Delft door geen enkel medium consequent gevolgd, geanalyseerd of onderzocht, en dat betekent een constant gemis aan informatie en duiding. Er wordt pas geschreven als er geklaagd wordt, op een moment dat het vaak al te laat is. Als deze situatie niet verandert, pakt dat op de duur funest uit voor het functioneren van ons democratisch stelsel.”

Schrijf een reactie